Najavo Professionál

Podnikový informačný systém na báze SQL

…. v prostredí Windows určený pre stredne veľké firmy. Systém pracuje s dátami v reálnom čase, podporuje pripojenie vzdialených pracovísk, má príjemné užívateľské rozhranie, optimalizované procesy pre tvorbu dokladov a prepracovanú administrátorskú časť.

HLAVNÉ SÚČASTI:NajavoObrazky

• podvojné účtovníctvo
• skladové hospodárstvo
• hmotný a nehmotný majetok
• drobný majetok
• cenotvorba
• veľkoobchod
• maloobchod
• registračná pokladňa
• servis a montáž
• jednoduchá výroba
• štatistické prehľady
• administrátorský modul

Podnikové procesy

Najavo Professional rieši podnikové procesy komplexne, umožňuje definovať režim práce a tok dokladov vo firme, selektívne konfigurovať prístup k modulom, dátam a funkciám informačného systému. Systém má optimalizované procesy pre tok dokladov obchodných, montážnych a výrobných spoločností.

Práca v reálnom čase

Jadrom systému je SQL databáza, ktorá spracúva dáta v reálnom čase, čiže akýkoľvek vstup do systému má za následok okamžitú odozvu vo všetkých súčastiach. To znamená, že napríklad po zadaní došlej faktúry sa okamžite aktualizuje stav záväzkov, hlavná kniha, obratová kniha, DPH s podkladmi a všetky štatistické prehľady. Táto vlastnosť sa týka aj vzdialených pracovísk, ktoré sú do centra pripojené internetom.

 

pristupové právaSystém prístupových práv

Systém prístupových práv je riešený stromovými štruktúrami, v ktorých je implementovaný princíp dedičnosti. Administrátorský modul umožňuje definovať skupiny užívateľov, do ktorých patria jednotliví užívatelia.
Definicia práv môže byť viazaná na vyššom alebo nižšom stupni v stromovej štruktúre alebo priamo na užívateľa. Príslušný užívateľ má po prihlásení do systému práva, ktoré mu prislúchajú na základe jeho vetvy stromu.

Užívateľské tlačové zostavy

Súčasťou podnikového informačného systému je Marshall report – návrhový prostriedok pre tvorbu grafických alebo znakových tlačových zostáv. V Administrátorskom module je možné urobiť kópiu existujúcej alebo štandardne dodanej tlačovej zostavy a túto v prostredí Marshall reportu upraviť. K dispozícii sú dátové položky informačného systému, textové polia, grafické prvky, možnosť vkladať obrázky a ďalšie.

Vzdialené pracoviská

Najavo Professional je možné prevádzkovať v prostredí lokálnej siete alebo v prostredí internetu. Na vzdialenom pracovisku je možné používať všetky moduly vrátane registračnej pokladne. Všetky údaje vzdialených pracovísk a centra sú v reálnom čase k dispozícii všetkým klientom prihláseným do systému

Konfigurovateľnosť modulov

Každý modul informačného systému je možné konfigurovať podľa potrieb konkrétneho užívateľa. Znamená to, že sú konfigurovateľné zoznamové okná, vstupné okná, je možné definovať polohu vstupných polí aj poradie ich vypĺňania. Konfiguráciu je možné uložiť pre každého užívateľa zvlášť alebo pre skupinu užívateľov. systém tiež umožňuje premenovať názvy položiek.