Registračné pokladne a MOS

Informačný systém MOS je určený na riadenie samostatných maloobchodných predajní ako aj siete maloobchodných predajní naviazaných na vlastné veľkoobchodné sklady.

Jeho hlavné vlastnosti sú:

• podpora pre maloobchodné predajne s PC pokladnicami alebo registračnými pokladnicami
• podpora váh a váhoskenerov Mettler-Toledo, Dibal, Digi
• automatický objednávkový systém
• automatický príjem z veľkoskladu
• podpora pre prenosné dátové terminály
• automatické spracovanie inventúry
• prenos údajov cez internet
• podpora predajní na košíkový predaj s napojením na váhu

Registračné pokladne

Registračné pokladne od Najavo pre Tempo Námestovo

Registračná pokladňa

je určená pre registráciu predaného tovaru a služieb v hotovosti. Ide o certifikovanú zostavu, ktorá pozostáva z počítača, povinných a nepovinných periférií a programu, ktorého hlavné vlastnosti a funkcie sú:

 • neobmedzený počet tovarových položiek
 • predaj cez EAN kód, registračné číslo alebo PLU podľa počtu zadaných znakov
 • váhové a cenové čiarové kódy
 • automatický predaj viazaných tovarov (fľaše a podobne)
 • osobitné sledovanie predaja a vrátenia obalov
 • sledovanie stavu pokladne podľa jednotlivých spôsobov platby (hotovosť, šeky, platby cez bankový terminál)
 • sledovanie a tlač dokladov pre výbery a vklady do pokladne
 • uzávierky zmien (najviac 8 za jeden deň), dňa, mesiaca a tlač príslušných dokladov
 • tlač mincovky pri otvorení pokladne a po uzávierke, prenášanie stavu do ďalšej zmeny
 • predaj so široko konfigurovateľným systémom časových zliav naviazaných na výšku celkového nákupu alebo na jednotlivé položky
 • predaj na šeky a evidencia týchto predajov za každý typ šeku osobitne
 • evidencia nákupov na zákaznícke karty
 • automatická aktualizácia cenníka z centrálneho počítača
 • automatický prenos uzávierok a bločkov na centrálny počítač po každej uzávierke
 • automatická synchronizácia údajov po každej uzávierke dňa
 • centrálna správa nastavení pokladníc, hesiel a práv
 • vytváranie errorlog súborov pre odsledovanie chýb pokladníčok
 • podpora košíkového predaja
 • podpora akciových cien tovarov
 • automatický prechod do lokálneho režimu pri výpadku počítačovej siete
 • automatická zmena letného času na zimný a naopak

Váhy a váhoskenery Mettler-Toledo, Dibal, Digi

Systém MOS podporuje váhy Mettler-Toledo, Dibal a Digi s tlačou váhových alebo cenových čiarových kódov. Tieto váhy je možné programovať priamo z počítača so skladovou evidenciou cez zbernicu RS422, RS485 alebo po počítačovej sieti podľa typu váh.
Systém MOS podporuje váhové jednotky Metler-Toledo a Digi, ktoré sú integrované v pultových snímačoch Datalogic Magellan 82xx/83xx/84xx a Honeywell MK 22xx/24xx.

Automatický objednávkový systém

Ďalšou z oblastí zefektívnenia práce MO predajne je možnosť automatizovaného objednávania tovaru, či už z vlastného VO skladu alebo aj od cudzích dodávateľov. Program na základe údajov o obrátke tovaru za vybrané časové obdobie, aktuálneho stavu zásob, požadovanej minimálnej zásoby a zadania počtu dní, na ktoré sa objednávka vystavuje, automaticky generuje objednávku pre dodávateľa.
Objednávky je možné generovať pre celý sortiment tovaru, pre vybranú tovarovú skupinu alebo len pre vybrané tovary.
V prípade, že bol na predajňu prenesený ponukový list VO skladu aj s aktuálnymi stavmi zásob, program umožňuje kontrolu, či zásoba na VO sklade je dostatočná na uspokojenie objednávky maloobchodnej predajne. V opačnom prípade má obsluha možnosť objednať náhradný tovar. V prípade potreby je možné vypočítané objednané množstvá upravovať.

Automatický príjem v maloobchodnom sklade

Pre organizácie s MO predajňami zásobovanými z vlastného VO skladu je z hľadiska efektívnosti práce veľmi výhodný systém prenosu dodacích listov (súpisu dodaného tovaru) na MO predajňu v elektronickej forme a ich následné automatické spracovanie. Prenos údajov sa uskutočňuje prostredníctvom internetu.
Prenesené údaje sa automaticky spracujú, to znamená že sa aktualizujú stavy na skladových kartách prijatého tovaru (v prípade, že skladová karta neexistuje, automaticky sa vytvorí) a generuje sa príjemka dodaného tovaru. Automatický príjem umožňuje aj súčasný prepočet predajnej ceny tovaru podľa percenta prirážky evidovanej pre usporiadací znak (skupina podobných tovarov, ktoré majú rovnaké percento prirážky pre výpočet predajnej ceny), pod ktorý je daný tovar zaradený. Percento prirážky pre výpočet novej predajnej ceny je možné uplatniť buď na aktuálnu nákupnú cenu alebo na novo vypočítanú priemernú nákupnú cenu.
V prípade, že sa realizuje automatický príjem z vlastného VO skladu, pričom dodací list obsahuje aj predajnú cenu, za ktorú by sa dodaný tovar mal predávať, program umožňuje aktuálnu predajnú cenu na skladovej karte nahradiť novou predajnou cenou.
Forma automatického spracovania dodacích listov je možná aj pri dodávkach tovaru od iných dodávateľov, samozrejme dodávateľ musí byť schopný poskytnúť potrebné údaje, či už v databázovom tvare alebo v textovom súbore.

Prenosné dátové terminály

Prenosné dátové terminály s integrovaným laserovým snímačom čiarového kódu slúžia na efektívnejšie, rýchlejšie a pohodlnejšie vykonávanie inventúr, príjmu tovaru, výdaja tovaru, objednávok tovaru. Systém MOS podporuje komunikáciu s dátovými terminálmi typu Motorola, Zebex, Casio.

Automatické spracovanie inventúry

Systém MOS podporuje automatické spracovanie inventúrnych súborov vytvorených z prenosných dátových terminálov so snímačom čiarového kódu. Tieto dátové terminály výrazne skracujú celkový čas na vykonanie inventúry a tiež znižujú percento chybovosti zisťovania fyzického stavu pri inventúre priamym čítaním čiarového kódu zabudovaným snímačom v terminály.
Textové súbory vytvorené dátovým terminálom, ktoré obsahujú informácie o fyzických stavoch jednotlivých tovarov sa načítajú a pretransformujú do databázového súboru. Následným spracovaním tohto súboru sa zistené fyzické stavy prenesú do databázy inventúry (do ktorej sa preniesla aktuálna zásoba zo skladovej karty – účtovný stav), v ktorej sa potom vysporadúva rozdiel medzi účtovným a fyzickým stavom.

Prenos údajov cez internet

Pre organizácie so sieťou MO predajní je určený prenos údajov z predajní do centra a naopak prostredníctvom internetu. Cieľom je: centrálne sledovanie zásob, predaja tovaru a ďalších ukazovateľov predajní, sledovanie fiškálnych údajov predajní, umožnenie centrálnej tvorby cien, centrálna evidencia dokladov predajní, štatistické a prehľadové informácie za vybrané obdobie pre jednotlivé predajne.

Košíkový predaj ( len váhy Dibal )

U predajní so samostatnými oddeleniami lahôdok, mäsa a podobne je možné využiť takzvaný košíkový predaj. Oddelenia sú vybavené digitálnymi váhami, ktoré umožňujú nákupy na týchto oddeleniach zaevidovať na príslušné číslo košíka, čím sa vytvorí príslušný súbor. Tieto súbory sú dostupné pre pokladne, na ktorých sa účtujú tovary. Na pokladni pred vystavením účtenky sa zadáva číslo košíka zákazníka a vykoná sa kontrola správnosti naúčtovaných tovarov.